مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آداب نماز» ثبت شده است

سلام علیکم - بسم الله


ادامه آداب نماز:
وقت فضیلت نمازها

1) وقت فضیلت نماز صبح: وقت فضیلت نماز صبح از اذان صبح تا بیست و یک دقیقه بعد از اذان صبح ادامه دارد.

وقت فضیلت نماز ظهر: وقت فضیلت نماز ظهر از اذان ظهر تا یک ساعت و چهل دقیقه بعد از اذان ظهر ادامه دارد.
وقت فضیلت نماز عصر: وقت فضیلت نماز عصر دو ساعت و پنجاه دقیقه بعد از اذان ظهر شروع می شود و تا چهل و دو دقیقه ادامه دارد.

وقت فضیلت نماز مغرب: وقت فضیلت نماز مغرب از اذان مغرب تا پنجاه و یک دقیقه ادامه دارد.

وقت فضیلت نماز عشا: وقت فضیلت نماز عشا، پنجاه و یک دقیقه بعد از اذان مغرب شروع می شود و تا سه ساعت و ده دقیقه ادامه دارد.
وقت فضیلت نماز شب: به اندازه یازده رکعت به طلوع فجر.
2) خواندن نماز صبح، ظهر و مغرب در اول وقت، ثوابی بیشتر از جماعت دارد. لذا اگر جماعت با تأخیر برگزار می شود، بهتر است نماز فردا خوانده شود و بعد با جماعت اعاده شود.
3) ثواب نماز جماعت بیشتر از ثواب خواندن نماز عصر و عشاء در وقت فضیلت است.

فلسفه آداب نماز
نماز در صورتی اقامه می شود هم قلب و هم جسم در قالبی خاص قرار گیرد. و در غیر اینصورت نماز فقط خوانده شده است نه این که اقامه شود. شما وقتی خیمه ای را برپا می کنی باید به همه جزئیات توجه کنی و هیچ طرف و گوشه ای از خیمه رها نباشد بلکه میخهای مربوطه بخوبی محکم و کشیده شود.
جسم نماز گذار مثل خیمه توسط آداب نماز، در کشش خاصی قرار دارد:
نگاه ها در نماز نه رهاست و نه بسته است. هنگام قیام، نگاه به محل مهر باشد و هنگام رکوع بین دو پا روی زمین و هنگام سجده به بینی نگاه کند و هنگام قنوت میان دو کف دست و هنگام تشهد به دامن و هنگام سلام آخر گوشه چشم به سمت راست است.
اعضای بدن آنهایی که در اختیار انسان هستند هنگام نماز در شکلی خاص برنامه ریزی شده است:
هنگام قیام، کمر راست است نه سینه جلو است و نه کمر خمیده است. پاها عدد 11 را تشکیل می دهد نه عدد 7.
هنگام رکوع شانه های عقب است و گردن از شانه های بیرون است و زانوها عقب.
هنگام سجده بدن بر زمین می افتد. بدن کشیده است و آرنج از زمین بلند شده و از بدن دور می شود.
هنگام سر برداشتن از سجدع دستها همچنان روی زمین است و کشیده می شود تا روی رانها قرار گیرد.
هنگام نشستن سر انگشت پای رسات روی زمین است و پای چپ نیز از زیر بدن به طرف راست خارج شده است.
هنگام بلند شدن، زانوها تا جایی که کشش داشته باشد عقب می رود و بعد دست از زمین برداشته می شود.
هنگام قنوت دو دست به هم چسبیده است و آرنج از بدن فاصله دارد و دو دست روبروی صورت و کمی سوی آسمان است.
همه این آداب بخاطر این است که هیچ یک از اعضاء در نماز نباید رها باشد. باید شکلی متفاوت از دیگر حرکات انسان در غیر نماز داشته باشد.
اما قلب نمازگذار، با رعایت آداب جسمی نماز، او هم کمی خرام و رام می شود ولی رام کامل آن به تقوای قبل از نماز مربوط می شود. نمی شود قلب را رها نمود و از او انتظار داشت فقط موقع نماز رام باشد. اگر قبل بخواهد نماز بخواند باید به خداوند ایمان بیاورد و رضایت او برایش مهم باشد و الا انسان نمی تواند قلبش را حتی برای حضور در دو رکعت نماز قانع کند. قلب به راحتی مسلمان و نمازخوان نمی شود.
نوافل
نوافل نمازهای یومیه وسیله ای مطمئن برای محافظت از نمازهای واجب است. نمی شود مستقیم وارد نماز یومیه شد بدون استقبال شایسته و انتظار داشت با این چنین نماز به آرامش رسید. تعقیبات هم بدرقه نماز است. به دستور «حافظوا علی الصلوات» هنگامی عمل می نماییم که استقبال و بدرقه درستی از نمازها داشته باشیم.
1) اگر توفیق نماز شب پیدا کردیم و این نماز را نزدیک صبح بخوانیم بهتر است دو رکعت نافله صبح را بعد از نماز وتر بخوانیم حتی اگر اذان هنوز صبح نگفته باشند. و در غیر این صورت نافله نماز صبح بهتر از بعد از طلوع فجر خوانده شود.
2) قبل از اذان ظهر در مسجد باشیم تا با شروع اذان توفیق پیدا کنیم هشت رکعت نافله ظهر را بجا بیاوریم و بعد هم نماز ظهرمان را با جماعت بخوانیم و شاید وقت باشد دو رکعت نافله عصر را هم قبل از اقامه نماز عصر بخوانیم و بعد از اتمام نماز جماعت عصر، رکعتهای باقی مانده از نافله عصر را به نیت قضا بجای آوریم و بعد مسجد را ترک کنیم!
3) می توان دو رکعت نماز غفیله را به نیت دو رکعت از چهار رکعت نافله مغرب بجای آورد و اگر فرصت انجام دو رکعت دیگر نباشد بعد از اتمام نماز عشاء به جماعت، آن دو رکعت را قضایش را بجای آوریم. وقت نماز غفیله تا قبل از شروع وقت فضیلت نماز عشاء است.
4) بهتر است دو رکعت نافله نشسته نماز عشاء (وتیره) طوری خوانده شود که دو پای خود را از دو طرف بدن خارج کنیم و بین آندو روی زمین بنشنیم. (ان شاء الله تصویرها آماده شد متوجه منظورم به طور کامل خواهید شد.)
5) خوب است در رکعت اول از نماز «وتیره» سوره واقعه تلاوت شود.
6) وقت نافله ها، هم وقت نمازهای واجب است ولی بهتر است نافله در وقت فضیلت نمازهای واجب خوانده شود. 
7) اگر می خواهد بدون این که مشکلی داشته باشد، نوافل را نشسته بخواند باید هر دو رکعت نشسته را یک رکعت حساب کند.
نماز شب
1) وقت نماز شب از نیمه شب ببعد است. هر چه شب تاریک تر گردد و به سحر نزدیک تر شود برای نماز شب بهتر است. بهترین وقت آن در دو سوم انتهای شب است.
2) قضای نمازشب بهتر از خواندن آن قبل از نیمه شب است. هر چند این کار برای افرادی که مشکلی با اقامه نماز در آخر شب دارند جائز است. مثل:
 • جوانهایی که خوابشان سنگین است.
 • کسی که می ترسد محتلم شود و امکان غسل در آخر شب پیدا نکند.
 • مسافرینی که کاروانی مسافرت می کنند و شب را در حرکتند.
 • بیماری که توان بلند شدن در آخر شب را ندارد.
 • شدت سرما بلند شدن آخر شب را سخت نموده است.
 • شبهای تابستان است و فرصت برای هم خواب و هم عبادت بسیار کم است.
البته همیشه باید هنگام خواندن نماز شب قبل از نیمه توجه داشت نباید این کار رویه شود و فرد به این عادت کند.
3) چنانچه زمان کافی برای انجام نماز شب نیست اولا بهتر است رکعات نماز بدون سوره اقامه شود و اگر این مقدار هم فرصت نیست تنها به شفع و وتر و یا تنها به وتر اکتفاء شود. و اگر چهار رکعت خوانده شود و سپیده بزند می توان مابقی نماز شب را خواند و بعد، نماز صبح را اقامه نمود ولی بهتر است ما بقی آن را در وقتی دیگری قضا نمود.
4) مؤمن وقتی عملی را انجام می دهد در آن تداوم دارد به همین خاطر قضای نافله بسیار اهمیت پیدا می کند حتی در سفر خصوصا قضای نافله وتر  و اگر فردی توان قضا ندارد می تواند بجای آن صدقه دهد.
5) درباره زمان قضا باید گفت: بهترین زمان قضا، در همان زمان نماز شب یعنی آخر شب است و اگر نشد، در روز قضا شود و رتبه آخر فضیلت، قضای نماز شب بعد از اقامه نماز صبح است.
6) بهتر است نماز شب تفریق شود. یعنی به سه قسم تقسیم شود: هنگام خواب دو تا دو رکعتی خوانده شود و بعد فرد بخوابد و بعد از نیمه شب بیدار شود و باز دو تا دو رکعتی دیگر را بخواند و بعد کمی قبل از نماز صبح بیدار شود و شفع و وتر را بخواند.
7) نماز شفع قنوت ندارد.
8) گفتن هفتاد بار «استغفر الله» و هفت بار «هذا مقام العائذ بک من النار» در قنوت نماز وتر مستحب است. گفتن 300 بار العفو مستند محکمی ندارد و نیز دعای برای چهل مؤمن نیز در قنوت وتر برایش سندی نیست. دعای چهل مؤمن عمل مستقلی است که هرکسی که حاجتی دارد بهتر است قبل از طرح جاجتش برای چهل مؤمن طلب آمرزش کند و بعد خواسته خود را مطرح کند. البته اگر خواست می تواند این عمل را به تأسی از بزرگان در قنوت نماز وتر انجام دهد.
منظور از مؤمن شیعه دوازده امامی است که مرتکب گناه کبیره نشده و است و اصرار بر انجام صغیره هم ندارد. چند لیست «چهل مؤمن» را آماده کردم می توانید از اینجا دانلود کنید.
9) بهتر است در رکعت اول نماز شب بعد از سوره حمد، سوره کافرون خوانده شود و در رکعت هشتم سوره دهر و در رکعت اول شفع سوره فلق و رکعت دوم، سوره ناس و در نماز وتر، سه بار سوره توحید خوانده شود.
10) به نماز شب، شب جمعه اهمیت ویژه ای داده شود.
امام صادق علیه السلام می فرماید: «زمانی که می خواهی شب جمعه نماز شب بخوانی در رکعت اول حمد و قل هو الله احد را بخوان و در دومی حمد و قل یا ایها الکافرون و در سومی حمد و الم سجده و در چهارمی حمد یا ایها المدثر و در پنجمی جمد و حم سجده (فصّلت) و در ششمی حمد و سوره مُلک و در هفتمی حمد و یس و در هشتمی حمد و واقعه سپس (سه رکعت شفع و) وتر را با (حمد و) معوذتین (فلق و ناس) و اخلاص بجای می آوری.»

سلام علیکم - بسم الله


ادامه آداب نماز:
19- برای رسیدن به نماز جماعت ندوید! دقائقی قبل از شروع نماز از هر آنچه آرامش را بهم می زند پرهیز کنید!
20- مقید باشید حتما برای نمازهایتان اذان و اقامه بگوید:
 • اگر غفلتا اذان و اقامه را فراموش کردید و وارد نماز شدید و قبل از رکوع یادتان آمد نمازتان را بشکنید و اذان و اقامه بگویید.
 • وقتی مؤذن اذان می کوید جملات اذان را با او آهسته تکرار کنید. برای گشایش رزق بسیار مؤثر است. این عمل را حتی اگر در دستشویی هستید انجام دهید. این عمل در ضمن باعث می شود تا هنگام اذان با کسی صحبت نکنید!
 • اگر خودتان اذان می گویید، جملات اذان را آرام بگویید. آنها را بیکدیگر نچسبانید. لفظ الله را تو پر بگویید و این چنین خداوند را تعظیم کنید.
 • بین اذان و اقامه بهتر است به سجده بروید و یک درخواستی را با خداوند در میان بگذارید. و یا قدمی را جلو برداشته و دست به دعا بردارید و یا تنها به قدمی به جلو برداشتن و برگشتن به عقب اکتفاء کنید.
 • برای اقامه گفتن و یا هنگام شنیدن آن از امام جماعت بایستید و خصوصا بعد از «قد قامت الصلوة» سکوت کنید!
 • اقامه را کمی تندتر از اذان بگویید.
21- قبل از شروع نماز شش بار «الله اکبر» بگویید. و بعد این دعا را بخوانید: یَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاکَ الْمُسِی‏ءُ وَ قَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ یَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِی‏ءِ وَ أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَا الْمُسِی‏ءُ فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجَاوَزْ عَنْ قَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّی.
22- انگشت بزرگ دو پای خود را به طرف قبله کنید! و بین دو پا به اندازه یک وجب بسته فاصله بیاندازید و اگر خانم هستید دو پا را به یکدیگر بچسبانید.
23- با شروع تکبیره الاحرام دستان بالا ببرید طوری که با اتمام تکبیر دستان شما به لاله گوشتان رسیده باشد و دو کف دست نیز رو به قبله باشد.
اگر خانم هستید، بدون این که آرنج خود را از بدنتان جدا کنید دستها را تا زیر گلوی خود بالا ببرید. و لبه دستها رو به قبله باشد.
24- دو دست خود را بالای رانتان قرار دهید.
25- قبل از شروع هر سوره ای از قرآن آرام «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگویید.
26- اگر در نماز جماعت هستید در صورتی که نماز ظهر و عصر را می خوانید آرام ذکر بگویید و اگر در نمازهای دیگر هستید و صدای امام جماعت بخوبی به شما نمی رسد آرام سوره حمد را بخوانید و الا سکوت کنید.
27- سوره حمد را در نماز صبح و مغرب و عشاء با صدای حزین بخوانید. اگر خانم هستید و صدای شما را نامحرم می شنود سوره حمد را آهسته بخوانید.
28- بعد از اتمام سوره حمد توسط امام جماعت، «الحمد لله رب العالمین» بگویید.
29- سوره بعد از حمد:
 • قانون عمومی نمازها اعم از واجب و مستحب تلاوت سوره قدر در رکعت اول و سوره توحید در رکعت دوم است. مگر این که دستور دیگری رسیده باشد.
 • در رکعت اول نماز صبح و مغرب سوره کافرون را تلاوت کنید.
 • در رکعت اول نماز عشاء شب جمعه سوره اعلی و در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون را تلاوت کنید.
 • در رکعت اول نماز صبح روز دو شنبه و پنج شنبه سوره انسان و در رکعت دوم سوره غاشیه را تلاوت کنید.
 • بعد از اتمام سوره توحید بگویید: کذالک الله ربی. اگر امام جماعت هستید بگویید: کذالک الله ربنا.
 • از تلاوت یک نفس سوره توحید پرهیز کنید!
30-  برای رفتن به رکوع تکبیر بگویید. برای همه تکبیرهای مستحبی بین حرکات نماز همان ادب بلند نمودن دست را رعایت کنید. زینت نماز به رعایت ادب کامل بلند نمودن دستها هنگام تکبیر است.
31-  ادب رکوع:
 • ابتداء دست راست و سپس دست چپ خود را روی زانویتان بگذارید.
 • مردان خوب است زانوها را خوب عقب ببرند و زنان این کار را نکنند بلکه تا می توانند زانوها را جلو بیاورند.
 • مردان بمقداری خم شوند که پشتشان صاف شود ولی زنان مستحب است تنها به مقداری خم شوند که سر انگشتانشان به زانوهایشان برسد.
 • مردان هنگام رکوع آرنج دستان خود را از بدنشان هر چه بیشتر فاصله دهند ولی زنان تا می توانند دستشان به بدنشان چسبیده و نزدیک باشد.
 • مردان سر خود را در رکوع از شانه های بیرون آورده و شانه ها را عقب دهند ولی زنان سر خود را بیشتر در شانه هایشان فرو برند.
 • مردان دستان خود را روی هر پوششی که دارند قرار دهند ولی زنان دستان خود را زیر پوششان مخفی کنند.
 • مردان انگشتان خود را وقتی روی زانو می گذارند باز کنند.
 • بعد از آرامش تن و کمی مکث ذکر رکوع را بگویید.
 • بهتر است سه بار سبحان ربی العظیم و بحمده بگویید همراه با صلوات. و یا سه بار بدون صلوات و یا یک بار با صلوات.
 • موقع سر برداشتن از رکوع ابتداء دست چپ و بعد دست راست خود را بردارید.
 • بدن شما که کاملا آرام شد تکبیر بگویید و بعد بگویید: «سمع الله لمن حمده» و بعد بگویید: «الحمد لله رب العالمین» و سپس تکبیر برای رفتن به سجده را بگویید آنگاه به طرف سجده بروید!

خب همین فعلا مقدار بس باشد. تا ان شاء الله توفیق دیگری باشد که خدمت شما باشیم خدا حافظ

هشت رذیله 43 / شتابزدگی 15 / آداب اسلامی 2 / آداب نماز 1

| چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۰۲ ق.ظ

سلام علیکم - بسم الله


انجام هر عملی در صورتی می تواند بیشترین خاصیتی که برای آن عمل شمرده می شود داشته باشد که با آداب مربوطه اش صورت بگیرد. اگر این آداب مورد بی توجهی قرار گیرد و بعد اعتراض شود چرا فلان عمل، فلان خاصیت را نداشت، این اعتراض بجایی نخواهد بود.
برای نماز دو خاصیت عمده شمرده شده است: مقاومت درونی برای جلوگیری از کارهای زشت عرفی (فحشا) و شرعی (منکر) و نیز ذکر و یاد خداوند که خاصیتی بزرگتر است. (عنکبوت: 45)
اگر بهره بری کامل از نماز با رعایت آداب آن صورت گیرد، انسان در درون و بیرون، به آزامش و وقار می رسد و در همه ابعاد از شتابزدگی های مذموم ان شاء الله خلاصی می یابد.
تلاش خواهیم کرد بطور خلاصه و نیز به صورت جامع به این آداب در وسع اطلاعاتمان اشاره کنیم. همه این آداب مستند به کتب معتبر است که آوردن هریک از انها بطول می انجامد اگر مستند هر کدام از این آداب را خواستید مطرح کنید در خدمت شما هستم:
1- پس از هر اقامه نمازی، از خداوند بخواهید نماز بعدیتان طوری اداء شود که او قبول کند.
2- در فاصله دو نماز اگر با زمینه گناهی برخورد نمودید، برای حفظ قلبتان از آلودگی و مهم شمردن ملاقاتی که در نماز بعدی با خداوند دارید، از گناه چشم پوشی کنید.
3- وقتتان را طوری تنظیم کنید که حتی الامکان در اول وقت، در مسجدی حضور داشته باشد و یا در جایی دیگر، لااقل یکی از دو نماز را اول وقت بخوانید.
4- اگر از قبل وضو دارید، بهتر است برای نماز دوباره وضو بگیرید.
5- قبل از وضو به دستشویی بروید تا هیچ ادراری را با خود در نماز حمل نکنید. هنگام دستشویی آیة الکرسی را قرائت کنید.
6- قبل از وضو کار خوبی را انجام دهید مثل صدقه، احسان به والدین، قرائت سوره حمد و ارسال ثواب آن برای رفته گان، و ... هر چند آنطور که قبلا گفتیم بهترین کار خوب، ترک گناه است.
7- برای انجام وضوی کامل وقت بگذارید و حوصله بخرج دهید زیرا وضوی کامل نقش عمده ای در حضور قلب در نماز دارد. بنابرین:
 • وقتی به شیر آب نگاه کردید بگویید: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِسا.
 • آب را داخل دهان نموده و مضمضه کنید و یا مسواک بزنید لااقل با انگشت سبابه این کار را بکنید و بعد بگویید: اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرِکَ وَ شُکْرِک.
 • خوب است استنشاق هم بکنید (آب را سه بار داخل بینی  نموه و خارج کنید) و بگویید: اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا.
 • وقتی صورت خود را می شویید بگوید: اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوه.
 • موقع شستن دست راست بگویید: اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِی حِساباً یَسِیرا.
 • موقع شستن دست چپ بگویید: اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِیَسَارِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّی مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَان.
 • موقع مسح سر بگویید: اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ عَفْوِک.
 • موقع مسح پا بگویید: اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَى الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَام.
 • بعد ا تمام وضو سوره قدر را تلاوت کنید و بعد این دعا را بخوانید: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِکَ وَ تَمَامَ مَغْفِرَتِکَ. و بعد از آن آیة الکرسی را قرائت کنید.
 • چنانچه فرصت و یا حوصله این دعاها را ندارید می توانید قبل از وضو بگویید: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ و در پایان وضو بگویید: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ
 • آب وضو را یا خشک نکنید و یا با حوله ای که مخصوص خودتان است خشک کنید.
8- بعد از اتمام وضو از خداوند خواسته ای را مطرح کنید. و یا سوره حمدی را بخوانید و ثوابش را نثار والدین خود اگر فوت نموده اند و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود کنید.
9- سر و صورت خود را شانه بزنید و از عطر استفاده کنید و انگشتر بخصوص عقیق در دست کنید.
10- اگر به مسجد می روید قبل از ورود به مسجد این دعا را بخوانید: اللّهمّ ضَیْفُکَ بِبَابِکَ، یَا مُحْسِنُ، قَدْ أتَاکَ الْمُسِی‏ءُ، فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِیحِ مَا عِنْدِی بِجَمِیلِ مَا عِنْدَکَ، یَا کَرِیمُ.
11- با پای راست داخل مسجد شوید و با پای چپ از آن خارج شوید.
12- تا که داخل مسجد شدید، رو به قبله بایستید و خواسته ای را از خداوند درخواست کنید!
13- سعی کنید در صفهای جلوتر و خصوصا صف اول پشت امام جماعت و یا سمت راست او بایستید.
14- بهتر سجاده اختصاصی داشته باشید. سجاده ای سفید و ساده بدون رنگ و نگار.
15- از دو مهر استفاده کنید یکی برای پشیانی و دیگر برای بینی. ترجیحا مهر از تربت امام حسین علیه السلام باشد.
16- از عبا استفاده نکنید. هم دست و پا گیر است و هم مبنای شرعی ندارد. اگر می خواهید شال و یا چفیه ای بر شانه اتان بیاندازید طوری نباشد که حواس شما را در نماز معطوف به خود کند. و نیز کت خود را یا بپوشید و یا کناری بگذارید. آن را روی شانه اتان نیاندازید.
17- نماز خود را با نافله شروع کنید: نماز صبح دو رکعت نافله دارد که قبل از نماز خوانده می شود و نماز ظهر و عصر نیز هر کدام چهار تا دو رکعتی نافله دارد که باز قبل از نماز خوانده می شود. نماز مغرب دو تا دو رکعتی نافله دارد که بعد از نماز خوانده می شود. نماز عشاء نیز دو رکعت نافله دارد که بعد از نماز و به صورت نشسته خوانده می شود.
18- می توانید در نافله به قرائت حمد تنها اکتفاء کنید. و نیز می توانید آنها در زمانی دیگر به نیت قضاء بخوانید. حتی می شود نافله ها را در حالت حرکت خواند که دیگر لازم نیست رو به قبله باشد. سعی کنید صدقات خود را به نیست نافله هایی که قضا شده اند بدهید تا هم ثواب صدقه را ببرید و هم اهتمام خود را به نوافل نشان دهید. نوافل باعث جبران نواقص نمازهای واجب می شود.
تا ان شاء الله جلسه بعد خدا حافظ